Algemene voorwaarden & Privacy reglement

1. ALGEMEEN TEN AANZIEN VAN STICHTING EUROKUUR

1.01. Stichting Eurokuur verzorgt individuele medische kuurverblijven in gecertificeerde medische kuuroorden in Midden – Europa.
Stichting Eurokuur biedt geen groepsreizen aan.

1.02. Stichting Eurokuur is een stichting zonder winstoogmerk en word enkel door vrijwilligers geleid.

1.03. Stichting Eurokuur is een non-profit organisatie en kan zich daardoor niet aansluiten bij de SGR of het ANVR.

1.04. Het ideële doel van Stichting Eurokuur is om medische kuurverblijven met hoge kortingen te kunnen aanbieden aan mensen die financieel minder draagkrachtig zijn.

1.05. De directie en/of het management van het geboekte medische kuuroord is verantwoordelijk voor het verloop van de medische kuur en de daarbij behorende medische behandelingen. Stichting Eurokuur is niet verantwoordelijk voor het verloop van de medische kuur en de daarbij behorende medische behandelingen.

1.06. Stichting Eurokuur biedt geen begeleiders/begeleiding tijdens medische kuurverblijven. Hiervoor worden dan ook geen extra kosten in rekening gebracht bij de kuurgast . Bestuursleden van Stichting Eurokuur kunnen voor hun eigen medische kuur gelijktijdig met kuurgasten in het medisch kuuroord verblijven. Zij zijn dan beperkt bereikbaar voor vragen en/of voor het geven van informatie.

Voor kuurgasten die voor de 1e keer een medisch kuuroord bezoeken kan Stichting Eurokuur, op verzoek van de kuurgast, een introductie en rondleiding door het medisch kuuroord regelen bij het betreffende medisch kuuroord.

1.07. Stichting Eurokuur is niet aansprakelijk voor het vroegtijdig afbreken van het medsich kuurverblijf als gevolg van Overheidsmaatregelen (zoals o.a. tijdens de maatregelen rond de Covid-19 pandemie) en andere overmacht situaties.

1.08. Stichting Eurokuur is niet aansprakelijk voor het vroegtijdig afbreken van het medisch kuurverblijf als gevolg van ziekte of ongeval van de kuurgast.

1.09. Stichting Eurokuur is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen tijdens de reis en het verblijf in het medisch kuuroord.

2. ALGEMEEN TEN AANZIEN VAN DE KUURGAST

2.01. De kuurgast is verantwoordelijk voor het informeren van de kuurarts over zijn/haar huidige medische situatie en medicatie zodat door de kuurarts een goed en veilig behandelplan kan worden opgesteld. Bij de apotheek in Nederland kan een (internationaal) reis medicatieoverzicht worden opgevraagd. Bij de behandelend arts/ specialist in Nederland kan een medisch overzicht worden aangevraagd.

2.02. De kuurgast is verantwoordelijk voor het deelnemen aan zijn/haar medische kuurprogramma.

2.03. De kuurgast moet in staat zijn zichzelf te verzorgen, zichzelf te verplaatsen en zelfstandig de behandelingen te bezoeken en te ondergaan. Is dit niet mogelijk dan zorgt de kuurgast voor een persoonlijke begeleider wiens verblijf door Stichting Eurokuur kan worden geregeld. Dit brengt extra kosten met zich mee.

2.04. De kuurgast is verantwoordelijk voor de vereiste grensdocumenten, een geldige reisverzekering (en naar eigen keuze een annuleringsverzekering). De kuurgast is verantwoordelijk voor de gevolgen bij het nalaten hiervan.

2.05. De kuurgast is verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van actuele in-reis mogelijkheden en/of beperkingen van het kuurland. De kuurgast is verantwoordelijk voor de gevolgen bij het nalaten hiervan.

3. PERIODE AANVRAAG VAN EEN INDIVIDUEEL MEDISCH KUURVERBLIJF

Een individueel medisch kuurverblijf kan worden aangevraagd tot 6 weken voor aanvang van het kuurverblijf.

4. HET BOEKEN VAN EEN MEDISCH KUURVERBLIJF

4.01. Het boeken van een medisch kuurverblijf geschiedt per e-mail bericht, uiterlijk 6 weken voor aanvang van het medisch kuurverblijf. Daarbij heeft Stichting Eurokuur de volgende gegevens van de kuurgast nodig: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, initialen, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres 1e contactpersoon voor bij calamiteiten. Plus alle gegevens omtrent het geboekte medisch kuurverblijf zoals: de kuurperiode, het gewenste medisch kuurhotel, de gewenste medische kuur, vol of half pension, het op verzoek van de kuurgast reserveren van een parkeerplaats, het op verzoek van de kuurgast gebruik maken van de transfer van en naar het betreffende vliegveld en het medische kuurhotel.

4.02. Als de kuurgast via de e-mail akkoord gaat met het door hem/haar aangevraagde medisch kuurverblijf verklaart hij/zij zich bekend en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden & Privacy Reglement van Stichting Eurokuur.

4.03. Het Bevestigingsformulier van Stichting Eurokuur geeft aan dat het medisch kuurverblijf daadwerkelijk is geboekt. De kuurgast is vanaf dat moment betaling plichtig volgens de gestelde betalingstermijnen.

5. ANNULERINGREGELING

Bij annulering van de boeking zijn de volgende termijnen en kosten van kracht, te voldoen aan Stichting Eurokuur:

 • bij opzegging tot 9 weken voor aanvang van het kuurverblijf: € 59,=
 • bij opzegging tussen 9 en 5 weken voor aanvang van het kuurverblijf: 40% van de totale boekingskosten
 • bij opzegging tussen 5 weken en 1 week voor aanvang van het kuurverblijf : 70% van de totale boekingskosten
 • binnen 1 week voor aanvang van het kuurverblijf: 100% van de totale boekingskosten

  6. ZORGVERZEKERING

  De aanvraag voor een vergoeding en het innen daarvan bij de zorgverzekeraar wordt door de kuurgast zelf verzorgd. Een overzicht van de behandelingskosten kunnen door de kuurgast bij het medisch kuuroord worden opgevraagd.

  7. FINANCIËN

  Na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Stichting Eurokuur (via e-mail) is de kuurgast betaling plichtig.
  Voor de betaling van de kosten van het medisch kuurverblijf gelden de betalingstermijnen
  zoals op de factuur vermeld staan.
  De aanbetaling dient te geschieden binnen een maand na ontvangst van de factuur.
  Het restantbedrag dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het medisch kuurverblijf te zijn voldaan.

8. VERVOER

8.01. Stichting Eurokuur verzorgt geen (vlieg) reizen van en naar het medisch kuuroord.

8.02. Stichting Eurokuur verzorgt op verzoek van de kuurgast de transfer/taxi (retour) van het betreffende vliegveld naar het medisch kuuroord.

8.03. De kosten zijn voor rekening van de kuurgast.
De kosten van de transfer/taxi (retour) van het betreffende vliegveld naar het medisch kuuroord zijn per medisch kuuroord verschillend.

9. KLACHTEN

9.01. Klachten kunnen per e-mail aan Stichting Eurokuur worden gezonden. Het bestuur behandelt alle klachten en geeft een reactie via e-mail. Een persoonlijk gesprek is mogelijk als communicatie via e-mail niet volstaat.

9.02. Bij klachten, die niet opgelost kunnen worden door het betreffende medisch kuuroord en/of door Stichting Eurokuur, kan de kuurgast een EU-klachtenformulier aanvragen bij het secretariaat van Stichting Eurokuur. Dit is een officieel document van de Europese Commissie. De verder te volgen procedure wordt duidelijk uitgelegd op het formulier.

PRIVACY REGLEMENT

Stichting Eurokuur, vindt de privacy van haar kuurgast belangrijk en waardeert het vertrouwen dat de kuurgast in haar stelt.

Stichting Eurokuur houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Met deze AVG kent de Europese Unie één privacywet.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Eurokuur
Per adres: Haverland 3, 3833CT Leusden

Stichting Eurokuur informeert de kuurgast graag over de veiligheid en privacy van zijn/haar persoonlijke gegevens.
In dit Privacy Reglement legt Stichting Eurokuur uit welke persoonsgegevens zij registreert en hoe zij die gebruikt. Ook legt Stichting Eurokuur uit hoe de kuurgast zijn/haar gegevens kan opvragen, inzien, aanpassen of laten verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING EUROKUUR GEBRUIKT

Stichting Eurokuur gebruikt persoonsgegevens van mensen die zich voor een medisch kuurverblijf aanmelden. Voorbeelden hier van zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, initialen, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, alsmede het telefoonnummer en e-mailadres van de 1e contactpersoon te gebruiken in geval van calamiteiten.

Stichting Eurokuur gebruikt alle gegevens omtrent het geboekte medisch kuurverblijf zoals: de kuurperiode, het gewenste medisch kuurhotel, de gewenste medische kuur, vol of half pension, het op verzoek van de kuurgast reserveren van een parkeerplaats, het op verzoek van de kuurgast gebruik maken van de transfer van en naar het betreffende vliegveld en medisch kuurhotel.

Het IBAN rekeningnummer van de kuurgast wordt door Stichting Eurokuur nergens geregistreerd. Stichting Eurokuur kan alleen in haar eigen bankafschriften het IBAN rekeningnummer zien nadat de kuurgast een betaling heeft gedaan.

Stichting Eurokuur gebruikt de door de kuurgast verstrekte gegevens om:
• het gewenste medisch kuurverblijf te organiseren in het door de kuurgast gewenste medisch kuuroord, medisch kuurhotel en medische kuur
• de relatie met de kuurgast te onderhouden
• te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

Stichting Eurokuur streeft ernaar om de gegevens van de kuurgast actueel te houden.
Als de kuurgast merkt dat de gegevens niet juist zijn, stelt Stichting Eurokuur het op prijs dat de kuurgast haar hierover informeert, zodat Stichting Eurokuur het kan aanpassen.
De kuurgast kan om een opgave vragen van de persoonsgegevens die Stichting Eurokuur van hem/haar (heeft) gebruikt. Stichting Eurokuur zal de kuurgast binnen een maand via e-mail een overzicht van deze gegevens verstrekken.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De kuurgast heeft het recht om te vragen om inzage in en om correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens.
Om misbruik te voorkomen kan Stichting Eurokuur de kuurgast vragen om zich te identificeren.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kan de kuurgast de juiste gegevens doorgeven per e-mail aan secretariaat@eurokuur.nl, of per brief aan Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.

BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS;

Stichting Eurokuur garandeert dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens van de kuurgast om gaat.
Stichting Eurokuur geeft aan de afdeling management/reservering van het geboekte medisch kuuroord alleen persoonsgegevens door die betrekking hebben op het door de kuurgast geboekte medische kuurverblijf.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden gegeven of verkocht voor commerciële doeleinden.
De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is.

E-MAIL

Indien de kuurgast zijn/haar e-mailadres aan Stichting Eurokuur geeft, wordt de kuurgast per e-mail op de hoogte gehouden van actuele medische kuuroord informatie, zoals de diverse mogelijkheden voor een medisch kuurverblijf en de daarbij behorende kosten. De kuurgast kan zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails door dit per e-mail kenbaar te maken aan secretariaat@eurokuur.nl, of per brief aan Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.

STICHTING EUROKUUR EN ANDERE WEBSITES:

Op de website van Stichting Eurokuur staan meerdere links naar websites van medische kuuroorden. Stichting Eurokuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De kuurgast dient hiervoor de privacyverklaring te lezen van de website die hij/zij bezoekt.

BEVEILIGING:

Stichting Eurokuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die in haar bezit zijn te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De website van Stichting Eurokuur wordt gehost bij een erkende hostingfirma.

COOKIES:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer kunnen worden opgeslagen. Stichting Eurokuur maakt geen gebruik van cookies.

VRAGEN:

Bij vragen en/of onduidelijkheden over het Privacy Reglement van Stichting Eurokuur kan de kuurgast een e-mail sturen naar secretariaat@eurokuur.nl
of een brief sturen naar Stichting Eurokuur, Haverland 3, 3833CT Leusden.

BESTUURSLEDEN STICHTING EUROKUUR:

Andrea Kolvers, Yvonne van Bentum, Nico Hanemaaijer, Ronald Lankhof

Januari 2024

Postadres: Haverland 3,
Telefoon : 033 494 88 09
E-mail: secretariaat@eurokuur .nl Website: www.eurokuur.nl

Bankrekeningnummer: NL17INGB0003817634 Nummer K.v.K. : 32128065